Home Διάφορα Τομέας Ασφάλειας/Ανάκρισης/Δίωξης Ναρκωτικών – Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Τομέας Ασφάλειας/Ανάκρισης/Δίωξης Ναρκωτικών – Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

by Manwlis Ntallaris
Παρουσιάζουμε τα άρθρα 17, 18 & 19 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών ο οποίος θα έχει εφαρμογή στις Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα ρυθμίζει τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των οργάνων τους.
Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ 

 Άρθρο 17
Γραφείο Ασφάλειας
1. Οι αρμοδιότητες
του Γραφείου Ασφάλειας είναι οι ακόλουθες:

α) Η πρόληψη, καταστολή και δίωξη των ποινικών στην
περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής.
β) Η λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένος
(Σ.Α.Λ.), των λιμενικών και λοιπών εγκαταστάσεων,
των πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων γενικά, καθώς και των
εργαζομένων ή
διακινουμένων στο λιμένα,
στα πλοία και στην περιοχή, δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής ατόμων και των περιουσιακών τους στοιχείων.
γ) Η λήψη των κατά περίπτωση
επιβαλλομένων μέτρων για την ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών κάθε αξιόποινης
πράξης που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα ή Ειδικούς Ποινικούς Νόμους ή
ατόμων που διώκονται με βάση διωκτικά έγγραφα.
δ) Η ανταλλαγή πληροφοριών και η
συνεργασία με τις συναρμόδιες αστυνομικές, στρατιωτικές και τελωνειακές αρχές και
λοιπές Υπηρεσίες για το συντονισμό των ενεργειών, με σκοπό την αποτελεσματική
δίωξη του εγκλήματος γενικά και τη διατήρηση της ασφάλειας.
ε) Η μέριμνα για τη διενέργεια κάθε προανακριτικής πράξης, εφόσον δεν ανάγεται στην
αρμοδιότητα
άλλων
Γραφείων του παρόντος Κανονισμού, για τη διαλεύκανση των διαπραχθέντων ποινικών εγκλημάτων,
τη σύλληψη των υπαιτίων και την υποβολή
των σχετικών δικογραφιών στην αρμόδια Εισαγγελική
Αρχή.
στ) Η τήρηση βιβλίου δικογραφιών και της σχετικής αλληλογραφίας.
ζ) Η συνδρομή και υποβοήθηση του έργου της αρμόδιας
Υπηρεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας στη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις υψηλών
προσώπων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής.
η) Η εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με την
Κρατική Ασφάλεια στην
περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής.
θ) Ο αστυνομικός έλεγχος των ναυτολογημένων ή
απολυομένων ή υπό
ναυτολόγηση ναυτικών.
ι) Η μέριμνα εγκληματολογικής σήμανσης των δραστών
ποινικών αδικημάτων
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και η σύνταξη δελτίου
διαπραχθέντος
εγκλήματος.
ια) Η μελέτη και ο εξοπλισμός σε όργανα, εργαλεία και
μηχανήματα για τη
διευκόλυνση του έργου της ανάκρισης και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
στη
διαπίστωση αξιόποινων πράξεων και διερεύνηση των εγκλημάτων.
ιβ) Η προστατευτική φύλαξη ατόμων τα οποία, λόγω ηλικίας ή ψυχικής ή πνευματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται,
είναι επικίνδυνα για τη
δημόσια τάξη ή εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο
ιγ) Η αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων.
ιδ) Η τήρηση των απαραίτητων ευρετηρίων και
στοιχείων που χρησιμεύουν
στη δίωξη των εγκλημάτων και στη σύλληψη των δραστών παρανόμων πράξεων και
διωκομένων ατόμων με βάση τα διωκτικά έγγραφα.
ιε) Ο έλεγχος της χορήγησης άδειας επισκέψεως πόλεως
(πάσσο) σε
πληρώματα.
ιστ) Η επιμέλεια φρούρησης των κρατουμένων στα
κρατητήρια, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό Κρατητηρίων.
ιζ) Η επιμέλεια για την ασφαλή μεταγωγή των
κρατουμένων
, εφόσον δεν υπάρχει
Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών.
ιη) Η διατήρηση των όρων ασφάλειας των κρατητηρίων.
ιθ) Η μέριμνα για την εκτέλεση περιπολιών, ερευνών
και γενικά επιχειρήσεων
στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής που αποσκοπούν στην πρόληψη και
καταστολή εγκληματικών ενεργειών.
κ) Η μέριμνα για έκδοση Η.Δ. του Λιμενάρχη,
συγκρότησης Ομάδας Ασφαλείας Λιμένα (Ο.Α.Λ.).
κα) Η μέριμνα για την ορθή διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων,
συναφών με την αποστολή του Γραφείου, ιδίως SIS II και Διωκτικά – ΔΕΑ, και την
παροχή σχετικής τεχνογνωσίας καθώς και πληροφόρησης προς υποβοήθηση του έργου
λοιπών γραφείων της Λιμενικής Αρχής.
κβ) Η τήρηση του βιβλίου κρατουμένων, ανεξαρτήτως αν υφίστανται χώροι
κράτησης
κγ) Η τήρηση του βιβλίου κατασχεμένων μέσων και υλικών.
κδ)  Η τήρηση των βιβλίων απογραφής
οπλισμού, υλικού καθώς και της σχετικής
αλληλογραφίας.
κε) Η υποβολή δελτίων κινήσεως των πυρομαχικών.
κστ) Ο έλεγχος και η επίβλεψη του βοηθητικού προσωπικού οπλισμού (οπλουργού ή τεχνίτη όπλου) για την ορθή εκτέλεση
των καθηκόντων
που τους έχουν
ανατεθεί σχετικά με τη συντήρηση του οπλισμού.
κζ) Η διάθεση οπλισμού και πυρομαχικών στο προσωπικό γιο την εκτέλεση της αποστολής του, σύμφωνα με τις σχετικές Η.Δ. του
Λιμενάρχη και η χρέωσή
τους σε κάθε περίπτωση.
κη) Η μέριμνα για την
ενδεδειγμένη εκπαίδευση σε θέματα οπλισμού του βοηθητικού προσωπικού οπλισμού.
κθ) Η παρακολούθηση της παράδοσης – παραλαβής του οπλισμού άμεσης χρήσης από το προσωπικό κατά την παράδοση και
παραλαβή και ο έλεγχος
της πραγματοποίησης σχετικής με την παράδοση – παραλαβή του οπλισμού εγγραφής στο Ημερολόγιο Συμβάντων της Υπηρεσίας
και στα βιβλία
παράδοσης –
παραλαβής οπλισμού των σκοπών
, καθώς και η περιοδική ανά εβδομάδα θεώρηση των τελευταίων.
λ) Η σύνταξη βεβαιωτικού Αξ/κού Οπλισμού κατά την παράδοση παραλαβή των Προϊσταμένων της Υπηρεσίας.
λα) Η ανάληψη των κατά περίπτωση ενεργειών σε περιπτώσεις φθοράς, βλάβης, καταστροφής, απώλειας ειδών οπλισμού, εξαρτήσεων
και πυρομαχικών.
λβ) Η τήρηση απαραιτήτων μέτρων για την ασφαλή μεταφορά και προστασία του διακινούμενου οπλισμού – πυρομαχικών.
λγ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η πρόταση των μέτρων ασφαλείας, αποθήκευσης και πυρασφάλειας του οπλισμού – πυρομαχικών στους
χώρους φυλάξεως
(πυραρχεία –
φοριαμοί ασφαλείας) όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες Εγκυκλίους – Διαταγές.
λδ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της
Υπηρεσίας σε θέματα
οπλισμού.
λε) Η μελέτη – σύνταξη κάθε σχεδίου δράσης της
Υπηρεσίας, η έγκαιρη
συγκέντρωση των απαιτουμένων γι΄αυτό στοιχείων καθώς και η διεξαγωγή
των
ασκήσεων
σύμφωνα με τις οδηγίες της
αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΝΑ.
λστ) Η ασφαλής φύλαξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας
(Ε.Κ.Α.),
η ευθύνη χειρισμού των κρυπτογραφικών εκδόσεων και του
πάσης φύσεως
διαβαθμισμένου
υλικού κινητοποίησης της Υπηρεσίας και η τήρηση των
σχεδίων και των σφραγισμένων φακέλλων που βρίσκονται σε ισχύ.
λζ) Η μελέτη του διαβαθμισμένου υλικού κινητοποίησης της Υπηρεσίας, η συνεχής ενημέρωση των σχεδίων που συντάσσονται
από αυτή και η ανάλογη
εφαρμογή στις περιπτώσεις που απαιτείται.
λη) Η εξουσιοδότηση του απαραίτητου προσωπικού για χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων ή θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Α., καθώς και η μέριμνα για την εκπαίδευση αρμοδίως του προσωπικού στο χειρισμό των κρυπτοσυστημάτων – κρυπτοσυσκευών.
λθ) Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση,
ανάλυση και αξιοποίηση επιχειρησιακών ή άλλων πληροφοριών που ανάγονται σε
θέματα κρατικής ασφάλειας-εθνικού ενδιαφέροντος, που ενεργείται σύμφωνα με
τις οδηγίες και εντολές του Λιμενάρχη. Στα Κεντρικά Λιμεναρχεία οι
αρμοδιότητες αυτές δύνανται να εξασκούνται από αυτοτελές Γραφείο Πληροφοριών.
2.α) Υπόλογος Οπλισμού και
Πυρομαχικών
ορίζεται με
Η.Δ. του
Λιμενάρχη, Αξιωματικός ή Ανθ/στής που υπηρετεί στη Λιμενική
Αρχή. Σε
περίπτωση που
τέτοιοι δεν υπηρετούν στη Λιμενική Αρχή το Γραφείο
αναλαμβάνει ο ίδιος ο Λιμενάρχης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
β) Ο Υπόλογος Οπλισμού και Πυρομαχικών ασκεί ιδίως τα
ακόλουθα καθήκοντα
:
αα) μεριμνά για την τήρηση του βιβλίου απογραφής
οπλισμού ως και για τη
σύνταξη των σχετικών δελτίων κίνησης υλικών και πυρομαχικών.
ββ) μεριμνά για τη συντήρηση του οπλισμού και πυρομαχικών και
γγ) έχει την ευθύνη της ασφαλούς εναποθηκεύσεως και
διαφυλάξεως του
οπλισμού και
των πυρομαχικών σύμφων
α με ισχύουσες
διατάξεις, κανονισμούς
και σχετικά εγχειρίδια.
Άρθρο 18
Γραφείο Ανάκρισης

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ανάκρισης είναι οι ακόλουθες:
α) Ο σχηματισμός δικογραφιών για
υποθέσεις, πλην αυτών που η αρμοδιότητα
έχει ανατεθεί σε άλλα Γραφεία σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και η μέριμνα της ταχείας υποβολής των σχηματιζόμενων δικογραφιών στις αρμόδιες
Εισαγγελικές ή άλλες Aρχές
και
Υπηρεσίες. Στις υποθέσεις για τις οποίες σχηματίζεται
δικογραφία από το Γραφείο Ανάκρισης περιλαμβάνουν ιδίως:
αα) τα ναυτικά ατυχήματα (συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού έλεγχου σύμφωνα με το ν.δ.
712/1970),
ββ) παραβάσεις αιγιαλού και παραλίας,
γγ) ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος,
δδ) πνιγμοί (εφόσον δεν οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια)
εε) ειδικά ποινικά παραπτώματα και ατυχήματα των ναυτικών ελληνικών πλοίων.
Στστ) τροχαία συμβάντα.
β) Η τήρηση του βιβλίου δικογραφιών – μηνύσεων και
της σχετικής
αλληλογραφίας.
γ) Ο σχηματισμός δικογραφιών για παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού
Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.) και γενικά παραβάσεις των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας
από Έλληνες ναυτικούς προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν προϋποθέσεις
παραπομπής τους στα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού για επιβολή των
προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.
Άρθρο 19
Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών
1. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών είναι οι ακόλουθες:
α) Η άσκηση δράσεων στον τομέα της δίωξης των
εγκλημάτων περί τ
α ναρκωτικά, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές οδηγίες και τα επιχειρησιακά σχέδια που
εκπονούνται από
την αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΝΑ και τις εντολές του οικείου Εισαγγελέα.
β) Η παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτείται, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Ασφαλείας.
2. Σε Λιμενικές Αρχές δύναται
λειτουργούν Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης
Ναρκωτικών
(Π.Ο.ΔΙ.Ν.), των οποίων η οργάνωση, η
λειτουργία, τα μέσα και ο τρόπος δράσης τους ρυθμίζονται από σχετικό Κανονισμό.
3. Όπου
συστήνεται  Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών δεν
υφίσταται Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών.

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy