Home Διάφορα Καθήκοντα Λιμενάρχη/Υπολιμενάρχη – Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Καθήκοντα Λιμενάρχη/Υπολιμενάρχη – Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

by Manwlis Ntallaris
Παρουσιάζουμε τα άρθρα 5 & 6 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών
Αρχών ο οποίος θα
έχει
εφαρμογή στις
Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς) και θα
ρυθμίζει
τη διάρθρωση, την οργάνωση,  τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών καθώς και αρμοδιότητες των
οργάνων τους
.


Ολόκληρο το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (εδώ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο  5

Λιμενάρχης
1. Η Διοίκηση κάθε Λιμενικής Αρχής ασκείται από τον εκάστοτε Προϊστάμενό της, ο οποίος φέρει τον
τίτλο του Λιμενάρχη στα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία, και του
Προϊσταμένου στα Λιμενικά Τμήματα και τους Λιμενικούς Σταθμούς.

2.α) Η ανάληψη της διοίκησης των Κεντρικών Λιμεναρχείων
και Λιμεναρχείων 
από τον εκάστοτε  αναλαμβάνοντα τη θέση του Λιμενάρχη
συντελείται
από την υπογραφή, από αυτόν και τον παραδίδοντα, του καθοριζομένου από τις
ισχύουσες διαταγές της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
(εφεξής ΥΝΑ)
πρωτοκόλλου
παράδοσης
παραλαβής της Λιμενικής Αρχής
β) Ο Λιμενάρχης κατατοπίζεται
από τον προκάτοχ
ό του για τα εκκρεμή και σε εξέλιξη
θέματα καθώς και ζητήματα σχετικά
με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας καθώς και την κατάσταση από πλευράς προσωπικού, μέσων και υλικών.
3. Ο Λιμενάρχης όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από
τον δεύτερο στην ιεραρχία Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή, σε περίπτωση απουσίας
ή άλλο βαθμοφόρο που ορίζεται αρμοδίως
με Διαταγή του Προϊσταμένου της οικείας ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. όπου ανήκει η Λιμενική Αρχή.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο ορισμός του αναπληρωτή από την οικεία ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.
και απαιτούνται οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση του αναπληρωτή δύναται να
ζητηθεί η συνδρομή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας.
4. Ο Λιμενάρχης έχει όλα τα
καθήκοντα, υποχρεώσεις
και αρμοδιότητες
που
προβλέπονται
από τη νομοθεσία, τις διαταγές των
Προϊσταμένων Αρχών και τον παρόντα Κανονισμό, και ιδίως:
α) ασκεί συνεχή εποπτεία σε όλους τους Τομείς και Γραφεία της Λιμενικής Αρχής και ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους
και την επιμελή, κανονική και
ταχεία λειτουργία της Υπηρεσίας.
β) παρέχει τις κατευθύνσεις για την εξέταση και λύση
των υπηρεσιακών
υποθέσεων στα
πλαίσια
σύμφωνα
με τι
ς οικείες διατάξεις και διαταγές.
γ) επιλαμβάνεται
των υποθέσεων της Λιμενικής Αρχής είτε προσωπικά ή να τις αναθέσει με Ημερήσια
Διαταγή (Η.Δ.) ή προφορικά στον Υπολιμενάρχη ή σε άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας
του.
δ) μεριμνά για την κανονική εμφάνιση του προσωπικού, την
υγιεινή των
εγκαταστάσεων
της, την πλήρη αξιοποίηση των μέσων της και τον επαρκή εφοδιασμό της με τα
αναγκαία μέσα
και υλικά προς εκπλήρωση της αποστολής της.
ε) τοποθετεί με Η.Δ. προσωπικό της Λιμενικής Αρχής στους Τομείς, Γραφεία και τις λοιπές υπηρεσίες, ορίζοντας και
τους αντικαταστάτες
αυτών, ή αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε αυτό. Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη σύνθεση του προσωπικού, μπορεί να
ανατίθενται σε ένα
στέλεχος περισσότεροι του ενός Τομείς και Γραφεία. Ο Λιμενάρχης, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη
σύνθεση του προσωπικού
, προβαίνει σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την τριετία
στην εναλλαγή των
Προϊσταμένων των Τομέων και Γραφείων
.
στ) εποπτεύει το υπό τις διαταγές του προσωπικό,
παρακολουθεί ανελλιπώς και
ουσιαστικά την προώθηση και σωστό χειρισμό των υπηρεσιακών θεμάτων, τα οποία έχουν ανατεθεί εγγράφως ή προφορικώς ή
χειρίζεται σύμφωνα με τη
θέση που κατέχει, κάθε ένας από τους υφισταμένους του, ασκώντας τον προβλεπόμενο οπό τις ισχύουσες διαταγές έλεγχο.
ζ) μεριμνά και ευθύνεται για την τήρηση της τάξης και της πειθαρχίας
η) μεριμνά για την επίλυση θεμάτων προσωπικού, κατά τις ισχύουσες διατάξεις
και διαταγές.
θ) λαμβάνει γνώση όλης της εισερχόμενης αλληλογραφίας
μονογράφοντας και σημειώνοντας τις τυχόν παρατηρήσεις ή οδηγίες για ενέργεια.
ι) υπογράφει τα έγγραφα που συντάσσονται από τους
Προϊσταμένους των
Τομέων και Γραφείων.
ια) επιμελείται για τη συνεχή ενημέρωση των
υφισταμένων του και ελέγχει την
επίδοσή τους στα
θέματα αρμοδιοτήτων τους, πραγματοποιώντας τακτικές
συγκεντρώσεις του προσωπικού.
ιβ) επιμελείται των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων και
επισκέψεων
επισήμων
προσώπων.
ιγ) εποπτεύει της καλής τηρήσεως των προβλεπομένων
βιβλίων απογραφής και
ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διαταγές.
ιδ) ελέγχει κατά τακτά διαστήματα την τήρηση όλων
των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, φύλαξης, συντήρησης, αποθήκευσης του οπλισμού
και  των πυρομαχικών, ασκώντας τον
επιβαλλόμενο έλεγχο και εποπτεία στον Αξιωματικό Οπλισμού και εκδίδοντας Η.Δ.
για τη λήψη τυχόν συμπληρωματικών μέτρων.
ιε) αξιολογεί το προσωπικό και ασκεί τον
πειθαρχικό του έλεγχο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και διαταγές.
ιστ) επιμελείται της καλής λειτουργίας των υποδεέστερων Λιμενικών Αρχών της περιοχής δικαιοδοσίας του και παρέχει τις
αναγκαίες οδηγίες
και εντολές για την
εύρυθμη
λειτουργία τους και την εκτέλεση της
υπηρεσίας
. Ενεργεί ο
ίδιος ή άλλος οριζόμενος από αυτόν Αξιωματικός
τακτικές επιθεωρήσεις αυτών σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές επιθεωρήσεις
υποτεταγμένων κλιμακίων του.
ιζ) εκδίδει
οργανωτικές διαταγές με τις οποίες
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία γενικά της Υπηρεσίας του, μετά των υποτεταγμένων κλιμακίων της, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε λιμένα και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
ιη) εκδίδει Η.Δ. για την τήρηση Ημερολογίου
Συμβάντων από Τομέα της Λιμενικής Αρχής, στην οποία καθορίζονται οι όροι
τήρησής του. Τα κύρια συμβάντα και περιστατικά του εν λόγω Ημερολογίου
Συμβάντων καταγράφονται υποχρεωτικά στο Ημερολόγιο Συμβάντων που τηρείται από
τον Αξιωματικό Φυλακής.
ιθ) συμμετέχει σε συλλογικά όργανα όπως ορίζεται
στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
 

Άρθρο 6

Υπολιμενάρχης
1. Υπολιμενάρχης ορίζεται με Η.Δ. του Λιμενάρχη ο ανώτερος κατά βαθμό ή ο αρχαιότερος από τους υπηρετούντες στη Λιμενική Αρχή Αξιωματικός ή άλλος βαθμοφόρος.
2. Ο Υπολιμενάρχης ή ο
αναπληρωτής
του Λιμενάρχη είναι ο άμεσος βοηθός και συνεργάτης του και τηρείται ενήμερος σε όλα τα υπηρεσιακά θέματα. Ειδικότερα, ασκεί όλα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις διαταγές των Προϊσταμένων Αρχών και τον παρόντα Κανονισμό και ιδίως:
α) Ενεργεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό κατά την εκτέλεση της εργασίας του
και
επιδιώκει τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της
Υπηρεσίας και του εκτελούμενου από το προσωπικό
έργου. Συντονίζει και
ελέγχει τη λειτουργία όλων των ΤομέωνΓραφείων και λοιπών υπηρεσιών και μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Ομοίως ενεργεί ο
Υπολιμενάρχης για τα
Λιμενικά Τμήματα και τους Λιμενικούς
Σταθμούς δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας του.
 
β) Επιβλέπει την τήρηση της εφαρμογής των κείμενων διατάξεων σε όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Υπηρεσίας.
γ) Αναφέρει στον Προϊστάμενό του τις κύριες εκκρεμότητες και εισηγείται τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυσή τους.
δ) Λαμβάνει γνώση και συνυπογράφει τα έγγραφα της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
ε) Παρακολουθεί την διακίνηση της διαβαθμισμένης
αλληλογραφίας και λαμβάνει
κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλισή της.
στ) Λαμβάνει καθημερινά αναφορά πληρώματος και
αναφέρει σχετικά στο
ν Λιμενάρχη.
ζ) Εξετάζει τις αιτήσεις και τα τυχόν παράπονα του προσωπικού και μεριμνά για την ικανοποίηση των δίκαιων παραπόνων.
η)  Επιμελείται της τήρησης των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου.
θ) Μεριμνά για την πιστή τήρηση των διατάξεων εκκαθάρισης του αρχείου.
ι) Ενεργεί επιθεωρήσεις στους χώρους ενδιαίτησης και παραμονής του προσωπικού και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για
τη λειτουργική βελτίωση
των υπόψη χώρων.
ια) Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας με
σκοπό την προσέλκυση εθελοντών, την συγκρότηση ομάδων που συνδράμουν
εθελοντικά σε
περιπτώσεις τοπικών περιστατικών ρύπανσης αλλά και έρευνας και
διάσωσης
ατόμων που κινδυνεύουν στην θάλασσα στο πλαίσιο και της Επικουρικής
Ακτοφυλακής (ΕΠ.ΑΚΤ.)
ιβ) Προγραμματίζει ενέργειες που αποβλέπουν στην
ευρύτερη γνωστοποίηση του θεσμού του εθελοντισμού στην περιοχή δικαιοδοσίας της
Λιμενικής Αρχής με σκοπό την δημιουργία κατάλληλης και επαρκώς εκπαιδευμένης
ομάδας εθελοντών για τη συμμετοχή και συνεισφορά της στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση περιστατικών.
ιγ) Προϊσταται του Γραφείου Νηολογίων και
Ναυτικών Υποθηκολογίων.
Υπό την ιδιότητά του αυτή τελεί υπό την εποπτεία του οικείου Εισαγγελέα και:
αα) ευθύνεται για κάθε εγγραφή στα τηρούμενο βιβλία,
την
τήρηση και
ασφαλή φύλαξη των βιβλίων, ευρετηρίων και ατομικών φακέλλων
των πλοίων, εγκυκλίων, την έκδοση και
χαρτοσήμανση των προβλεπομένων,
εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και γενικά της αλληλογραφίας
και
αναλαμβάνει
την εκπλήρωση των καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στα
επόμενα άρθρα.
ββ) ευθύνεται για τις καταχωρήσεις στο ειδικό βιβλίο απορριπτικών εκθέσεων επί αιτούμενων
εγγραφών,
γγ) μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση όλων των
βιβλίων από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και της υποβολής των σχετικών εκθέσεων.
δδ) μεριμνά για τις καταχωρήσεις στα οικεία βιβλία Νηολογίων των αιτουμένων νηολογήσεων, μεταβιβάσεων, διαγραφών
και γενικότερα των
μεταβολών της νομικής κατάστασης των πλοίων, πλοιαρίων και φορτηγίδων.
εε) μεριμνά για τις καταχωρήσεις στα οικεία βιβλία Υποθηκών των αιτουμένων εγγραφών, τροποποιήσεων και εξαλείψεων
ναυτικών υποθηκών επί
πλοίων και ενεχύρων επί αλιευτικών πλοιαρίων.
στστ) ευθύνεται
για τις καταχωρήσεις και
τις άρσεις των επιβαλλομένων επί
πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία αναγκαστικών κατασχέσεων,
συντηρητικών
κατασχέσεων ή
άλλων ασφαλιστικών μέτρων καθώς και προσωρινών διαταγών
Δικαστηρίων.

ζζ) μεριμνά για την άμεση ενημέρωση των Προϊσταμένων
των Τομέων Λιμενικής
Αστυνομίας, Ασφάλειας, Ναυτολογίας
και του Γραφείου
Πλοηγικού Σταθμού, σε κάθε περίπτωση επιβολής ή ανάκλησης ασφαλιστικού μέτρου (κατάσχεσης, απαγόρευσης, απόπλου κ.λ.π).
που έχει σαν αποτέλεσμα
την νόμιμη απαγόρευση ή άρση απαγόρευσης απόπλου των εγγεγραμμένων στα νηολόγια του λιμένος ή κινουμένων στην
περιοχή δικαιοδοσίας της
Λιμενικής Αρχής πλοίων.

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy