Home Διάφορα Κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)

Κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)

by Manwlis Ntallaris
             Τσιάνος Παναγιώτης
Γ.Γ. ΕΠΛΣ Αττικής-Πειραιά & Νήσων
      Μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη 220 του ν.4281/2014 (160 Α’/8-8-2014), το οποίο ψηφίσθηκε στις 6/8/2014 από τη Βουλή των Ελλήνων, στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.
   
Με την ίδια διάταξη δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του ΤΑΛΣ σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (επαγγελματικό ταμείο) και ουσιαστικά καλούμαστε, μέχρι και την 31-12-2014, να αποφασίσουμε εάν το ΤΑΛΣ θα μετατραπεί σε επαγγελματικό Ταμείο με αξιώσεις, καθολικός διάδοχος ενός ΝΠΔΔ. ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4242/2014 (Α’50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική η οποία προέκυψε από κάποια διαβούλευση ή την πίεση των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων και αυτό γιατί αυτή η ίδια «εναλλακτική» έχει έτσι κι αλλιώς προβλεφθεί και για τη συγχώνευση άλλων ταμείων στο παρελθόν (άρθρο 36 του ν.4052/12), συνεπώς περισσότερο ως εκβιασμός μπορεί να εκληφθεί.
        
Βρισκόμαστε λοιπόν απέναντι στο δίλημμα: υπαγόμαστε στο υπ. Εργασίας ή μπορούμε όχι μόνο να υποκαταταστήσουμε το κράτος αλλά να διασφαλίσουμε και τη συνέχιση των εφάπαξ αποζημιώσεων και στις επόμενες δεκαετίες.
      
Η βάση για την διαμόρφωση της εικόνας σε ότι αφορά την μετατροπή του ΤΑΛΣ ή μη σε επαγγελματικό ταμείο, αποτελεί η αναλογιστική μελέτη για τον καθορισμό της ρήτρας βιωσιμότητας του ταμείου, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη.

          
Τι ισχύει για τα Επαγγελματικά Ταμεία
Η διάταξη 220 δίνει τη δυνατότητα μετατροπής του ΤΑΛΣ σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (επαγγελματικό ταμείο) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002. Από τη στιγμή που το ΤΑΛΣ μετατραπεί σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει στην πραγματικότητα επανιδρυθεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης. 


Διαδικασία

α. Λήψη απόφασης – σύμφωνη γνώμη,
των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων, η οποία
υποβάλλεται στη Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μαζί με αναλογιστική μελέτη και προσχέδιο καταστατικού.
β. Η αναλογιστική μελέτη
διαβιβάζεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για σύμφωνη γνώμη.
γ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το
καταστατικό από άποψη νομιμότητας (προέγκριση), προκειμένου να συνταχθεί το
τελικό καταστατικό των Ταμείων υπό μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου.
   
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.


Στο καταστατικό ρυθμίζονται υποχρεωτικά:
α) Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Διοίκησης του Ταμείου, η διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου καθώς και ο τρόπος λειτουργίας.
β) Οι πόροι του Ταμείου, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η διαδικασία μεταβολής ή αναπροσαρμογής του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, τα αποθεματικά, ο τρόπος επένδυσης, η αντασφάλιση ή αμοιβαία ασφάλιση
γ) Οι όροι εγγραφής και διαγραφής των ασφαλισμένων
δ) Οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι
ε) Τα είδη και το ύψος παροχών προς τους ασφαλισμένους καθώς και η διαδικασία αναπροσαρμογής τους, θέματα διαδοχικής ασφάλισης
στ) Η έδρα και οι εκπρόσωποι του Ταμείου
ζ) Η διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι πόροι του Ταμείου, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η διαδικασία μεταβολής ή αναπροσαρμογής του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, τα αποθεματικά, τον τρόπο επένδυσης, την αντασφάλιση ή αμοιβαία ασφάλιση, τα είδη και το ύψος παροχών προς τους ασφαλισμένους καθώς και η διαδικασία αναπροσαρμογής τους, διαμορφώνονται ανάλογα με το οικονομικό σύστημα που θα ακολουθεί το Ταμείο.
Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι εκτός των όσων προβλέπονται για τα επαγγελματικά ταμεία, στη δική μας περίπτωση ενσωματώθηκε ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου του Σώματος η οποία καθορίζεται μετά από πρόταση του εκάστοτε Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου.

Τα κρίσιμα ερωτήματα
Είναι λογικό το νέο εγχείρημα να εγείρει κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν και σαφείς απαντήσεις από τους συνδικαλιστικούς φορείς οι οποίοι θα αποτελούν ισχυρό πυλώνα στην περίπτωση που επιλεγεί η σύσταση επαγγελματικού ταμείου.
 • Θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο «νέο» Ταμείο;
  Σύμφωνα πάντα με τη διάταξη 220, η δυνατότητα μετατροπής του ΤΑΛΣ σε επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης, θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του
  ν. 3029/2002, τα οποία ωστόσο αναφέρουν (παρ. 9, άρθ. 8) ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης είναι προαιρετική.
 • Το ΤΑΛΣ μέχρι σήμερα χορηγεί εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικά ποσά στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία εξέρχονται από το Σώμα και στα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου. Θα διατηρήσει αυτή τη μορφή ή το «νέο» Ταμείο θα χορηγεί και συνταξιοδοτικές ή άλλες παροχές;
 • Άλλο ερώτημα είναι αν οι πόροι του «νέου» Ταμείου οι οποίοι θα προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων, θα παραμένουν σταθεροί, αν δηλαδή οι αναλογικές εισφορές-κρατήσεις των μετόχων θα κυμαίνονται ανάλογα με την κατάσταση του ταμείου και τη βιωσιμότητά του.
 • Άλλη εκκρεμότητα αφορά τη σχέση του νέου Ταμείου με την Τράπεζα της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποθεματικών. Θα υποχρεούται ή όχι να καταθέτει ένα επαγγλεματικό Ταμείο αυτής της μορφής την περιουσία του στο κοινό κεφάλαιο της Κεντρικής Τράπεζας. Θυμίζω ότι το ΤΑΛΣ υπέστη «κούρεμα» των αποθεματικών πριν 2 χρόνια λόγω PSΙ. 
 • Το αποθεματικό του θα επενδύεται μετά από αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ή θα υποχρεούται να προβεί σε επενδύσεις όπως αγορές ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου;
 • Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί στο θέμα της εισφοροδιαφυγής. Θα ισχύσει και για το επαγγελματικό μας Ταμείο ο κανονισμός είσπραξης δημοσίων εσόδων, έτσι ώστε να αποκλείονται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όσοι διαφεύγουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών;
 • Οι διατάξεις του ΠΔ 1/2014 (ΦΕΚ 1 Α’) θα έχουν ισχύ και στο επαγγελματικό ταμείο και αν ναι ποιον τρόπο;
Οι απαντήσεις στα ανοικτά ερωτήματα επαγγελματικής (επικουρικής) ασφάλισης στον κλάδο μας είναι κρίσιμες, γιατί σύντομα και καθώς τα αποθεματικά μειώνονται σε πολλούς κλάδους, θα αναζητηθούν μοντέλα πρόσθετων παροχών.
Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία να καταγραφεί ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν θα είχε προταθεί ως ένα εναλλακτικό μοντέλο επικουρικής ασφάλισης εάν η κυβέρνηση δεν επεδείκνυε μια ισοπεδωτική αντιμετώπιση.


Ήδη αρκετοί διατυπώνουν την άποψη ότι ήρθε το τέλος του ΤΑΛΣ, ιδιαίτερα εάν η ασφάλιση σε αυτό είναι προαιρετική και αυτό γιατί πολλοί νέοι συνάδελφοι, θα επιλέξουν να μη μετέχουν σε αυτό, προκαλώντας καίριο πλήγμα στην αλληλεγγύη των γενεών, αρχή στην οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό το ασφαλιστικό μας σύστημα.
         
Το σίγουρο είναι πως τίποτα δεν θα είναι όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στοιχειοθετημένα σε όλα ερωτήματα ώστε να γνωρίζουμε που οδηγούμαστε με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και να είμαστε σε θέση να πάρουμε και τις ορθές αποφάσεις.
         
   
Σχετικά:

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy