Home Ανακοινώσεις Πρόταση Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιώς & Νήσων για τροποποίηση περί προαγωγής ΑΞ & ΥΠΑΞ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ υπηρετούντων στο ΚΕΠΙΧ , ΕΚΣΕΔ ΚΑΙ ΕΚΕΑ

Πρόταση Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιώς & Νήσων για τροποποίηση περί προαγωγής ΑΞ & ΥΠΑΞ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ υπηρετούντων στο ΚΕΠΙΧ , ΕΚΣΕΔ ΚΑΙ ΕΚΕΑ

by Manwlis Ntallaris

ΠΡΟΣ : Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Πλακιωτάκη Ιωάννη

Αρχηγό Λ.Σ. Αντιναύαρχο ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  κο Κλιάρη Θεόδωρο

 

α) Το εδ. Α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.Δ.81/2012 (Α΄139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

΄΄α) Οι διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί Γ’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικούνα έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (05) ετών σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα, ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία [ιδίωςΕνιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.),Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) συστήματος COSPAS-SARSAT,ΚέντραVTS-VTMIS (VesselTrafficServices –   VesselTrafficManagementInformationServices), ΜονάδαΥποβρυχίωνΑποστολών (Μ.Υ.Α.), ΚλιμάκιαΕιδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), ή Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα, σύμφωνα με το ParisMOU], ή τέσσερα (04) έτη στα προαναφερόμενα μέσα, ή στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, που έχουν διατεθεί ή εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας΄΄

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν.4504/2017 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

΄΄ 4. Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι Αξιωματικοί, που προέρχονται από τη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία τριών (03) ετών ως Αξιωματικοί σε Λιμενικές Αρχές ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) και σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) ήστο Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) συστήματος COSPAS-SARSATή στα Κέντρα VTS-VTMIS ή στις Επισκευαστικές Βάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στις Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα, σύμφωνα με το ParisMOU, εφόσον πρόκειται για διπλωματούχους Αξιωματικούς Γ΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

γ) Η παράγραφος 1 του Άρθρου 18 του Π.Δ.81/2012 (Α΄ 139) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν.4504/2017 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

΄΄1. Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς που εξήλθαν από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετά την 26η Μαρτίου 2009 και κατέχουν ή προσκομίζουν μετά την αποφοίτησή τους, πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ Τάξεως, προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου και Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους σε Λιμενικές Αρχές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από δε τους διπλωματούχους σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) ήστο Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) ή στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Ε.Κ.Ε.Α.) συστήματος COSPAS-SARSAT ως εξής:

α) Αρχικελευστής: πέντε (05) έτη ως Υπαξιωματικοί,

β) Ανθυπασπιστές: δύο (02) έτη στο βαθμό αυτόν .΄΄

Τα Στελέχη που υπηρετούν στις αναφερόμενες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., του Κ.ΕΠΙΧ. και του Ε.Κ.Ε.Α. συστήματος COSPAS-SARSAT, που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και παραμένουν στην Υπηρεσία για αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να την αποκτήσουν, δεν τους δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής στο πλαίσιο της βαθμολογικής τους εξέλιξης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραμονή τους στον ίδιο βαθμό και τη δυσμενή εξέλιξη τους και επιπλέον αποδυναμώνονται οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες από έμπειρα Στελέχη τα οποία εν όψει προαγωγής τους επιβάλλεται να μετατεθούν, εφόσον δε διαθέτουν τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμής λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών προτείνουμε τις ανωτέρω τροποποιήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                     ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy