Home Διάφορα Δημοσίευση ΦΕΚ για καθορισμό οργάνων και της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19

Δημοσίευση ΦΕΚ για καθορισμό οργάνων και της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19

by Manwlis Ntallaris
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1275 9/4/2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθμ. 1016/14/62 με το οποίο νομοθετείτε ο  καθορισμός των οργάνων, η διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού  COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

 

Άρθρο 1 Αρμόδιες αρχές και όργανα ελέγχου

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, τη διενέργεια  ελέγχων, τη διαπίστωση  των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή  ευθύνης  τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Όργανα  ελέγχου  αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια  υγειονομικά όργανα  των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την Προϊσταμένη τους Υπηρεσία ή Αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων, ενώ κατά τη διάρκεια  των ελέγχων  φέρουν και επιδεικνύουν  την υπηρεσιακή  τους ταυτότητα  ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

Άρθρο 2 Διαδικασίες ελέγχων – Πιστοποίηση παραβάσεων

1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 1 μέσω των οικείων οργάνων  ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς λειτουργίας τους και διενεργούνται:

(α) Σε φυσικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, στα οποία έχει επιβληθεί το μέτρο του προσωρινού περιορισμού, το οποίο υλοποιείται στον οριζόμενο κάθε φορά χώρο, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου, προκειμένου να αποτραπεί η επαφή τους με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Τα όργανα ελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε. εξαιρούνται από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

(β) Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις ή οργανισμούς/φορείς και γενικά σε χώρους συνάθροισης κοινού, στους οποίους  έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται  παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα  Πράξη Επιβολής Προστίμου, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα  παράβαση και αναγράφεται  το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως ισχύει. Αντίτυπο της πράξης αυτής επιδίδεται στον παραβάτη επιτόπου. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλείται στον χώρο που διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία και σύμπραξη και δεύτερου  οργάνου ελέγχου από τα αναφερόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου  1 της παρούσας. Για την άρνηση παραλαβής  και τη θυροκόλληση  γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας  πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος  δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον  ηλεκτρονικά  στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται, υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Η απόφαση  με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις  πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής.

Άρθρο 3 Επιβολή προστίμων

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται  με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής και ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου  πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Α’ 42), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20036/22.3.2020 κοινής απόφασης  των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής  κυκλοφορίας των  πολιτών  προς  αντιμετώπιση  του  κινδύνου  διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168).

2. Η παράβαση  καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ», ως το συνημμένο Παράρτημα το οποίο  συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο  ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου  2, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας αρμόδιων Αρχών.

4. Ο ελεγχόμενος  υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα  για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας  του ή οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας  αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση  που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 4 Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www. gsis.gr/e-paravolo  (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας  επιβολής προστίμου)  είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε από τις Τράπεζες είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής  του προστίμου αποστέλλεται από  τις αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία  επίδοσης ή κοινοποίησης  ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης  Δημοσίων  Εσόδων  – Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).

Δείτε το ΦΕΚ:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.98 MB]

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy